advies erfgoedtoets

SARO ontving op 23 december 2009 een adviesvraag van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois en van minister Muyters over het uitvoeringsbesluit betreffende de onroerenderfgoedtoets en het uitvoeringsbesluit m.b.t. de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

In zijn advies van 27 januari 2010 formuleert de raad ernstige bedenkingen bij de wijze waarop invulling gegeven is aan de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en de onroerenderfgoedtoets. De inventaris is opgesteld zonder voorafgaande inspraak of overleg met de betrokken eigenaars, gebruikers of lokale verenigingen of adviesraden inzake erfgoed. Er is ook geen voorafgaande vaststelling gebeurd van duidelijke en objectieve criteria die leiden tot de opname in de inventaris. Nochtans heeft die inventaris belangrijke rechtsgevolgen voor de burgers. Onder meer geldt bijvoorbeeld dat een aanvraag tot slopen bij negatief advies kan leiden tot een weigering van vergunning of een vergunning met bijzondere voorwaarden. Tot slot is de huidige inventaris moeilijk digitaal te raadplegen.

SARO merkt bovendien op dat de nota aan de Vlaamse Regering nergens ingaat op de financiële impact van de maatregel voor de eigenaar. Het opleggen van randvoorwaarden of het weigeren van de sloopvergunning kan voor de eigenaar van de constructie belangrijke meerkosten impliceren. De raad vraagt ook aandacht voor de extra werklast voor de lokale besturen door de voorziene wijzigingen.

Wat het ontwerpbesluit dossiersamenstelling stedenbouwkundige vergunning betreft, is het voor de Raad onduidelijk in hoeverre de beperkte aanvulling bij het dossier voldoende zal zijn. Dit besluit leidt tot een uitbreiding van het aanvraagdossier (extra foto’s, extra exemplaar) en staat dus haaks op de doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging. De Raad vraagt verder nog enkele verduidelijkingen.