advies groenboek 6de staatshervorming

SARO bracht op 23 oktober 2013 - op vraag van minister-president Kris Peeters - advies uit over het groenboek implementatie 6de staatshervorming. Het groenboek heeft de verdienste dat in een vroeg stadium wordt nagedacht over verschillende opties die Vlaanderen zou kunnen nemen met betrekking tot de invulling van de bijkomende bevoegdheden. De keuzes zullen gemaakt worden bij de aanvang van de volgende legislatuur. De raad ondersteunt dit en benadrukt dat pas nadat er duidelijkheid is over de uiteindelijke keuzes, concreet werk kan worden gemaakt van de herorganisatie van de Vlaamse administratie én van de eventuele hertekening van het strategische adviesradenlandschap.

De impact van de 6de staatshervorming voor de beleidsvelden ‘ruimtelijke ordening’ en ‘onroerend erfgoed’ is op het eerste zicht beperkt. Niettemin wijst de raad er op dat de 6de staatshervorming voorziet in een resem nieuwe bevoegdheden voor het Vlaams Gewest en dat tal van deze beleidsdomeinen voor een groot deel ook een ruimtelijke component omvatten; zoals het handelsvestigingsbeleid, de woonfiscaliteit en het grootstedenbeleid. Met zijn advies wenst SARO de Vlaamse Regering te wijzen op het belang van territoriale cohesie: een territoriaal perspectief voor economische en sociale cohesie. De raad is van oordeel dat territoriale cohesie een meer vooraanstaande plaats kan innemen bij het uitwerken van (transversaal) strategisch sectoraal beleid en bij het maken van keuzes inzake de inzet van nieuwe bevoegdheden en middelen.