advies handhaving omgevingsvergunning

SARO bracht op 27 november 2013, op vraag van minister Philippe Muyters, advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.           

De raad dringt er in zijn advies op aan dat de goedkeuring van voorliggend decreet door de Vlaamse Regering zal samensporen met de goedkeuring van het Omgevingsvergunningsdecreet. Bovendien vraagt de raad om de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet en het voorliggend Handhavingsdecreet pas ten vroegste te voorzien nadat het handhavingsprogramma definitief goedgekeurd en operationeel is.

De raad wijst verder op de noodzaak om op het vlak van handhaving tot een samenhangend instrumentarium te komen, dat vlot werkbaar is voor de handhavende overheid. Met voorliggend voorontwerp van decreet wordt er voor geopteerd om de handhaving van de ruimtelijke ordening en de handhaving van milieu aan te sturen door onderscheiden regelgevingen (met name de VCRO en het DABM). Dit maakt een goede afstemming tussen de onderscheiden regelgevingen zeer cruciaal. Ook inzake de planmatige aanpak en aansturing van handhaving wijst de raad op de noodzakelijke afstemming. De raad gaat in zijn advies verder in op de veelheid aan actoren en vraagt aandacht voor de complexiteit.

Ten slotte wijst de raad ook op het belang van preventie en zachte handhaving en vraagt de raad aandacht voor de herstelmaatregelen.