advies meldingsplichtige handelingen

SARO werd op 14 april 2009 door de Vlaamse Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening verzocht om binnen de 15 dagen advies uit te brengen over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van meldingsplichtige handelingen. De SARO bracht op 30 april 2009 advies uit en formuleerde onder meer bedenkingen bij de vraag tot spoedbehandeling.

SARO stelde tevens vast dat de Vlaamse Regering een resem uitvoeringsbesluiten voorbereidt die op 1 september 2009 in werking zouden treden. Gelet op de voorziene procedures voor de totstandkoming van al deze uitvoeringsbesluiten en de omvang van de hervorming wees de raad er op dat de voorziene inwerkingtreding op 1 september 2009 in de praktijk tot aanzienlijke moeilijkheden zal leiden.

In zijn advies formuleerde SARO onder meer enkele bedenkingen bij de vaststelling van meldingsplichtige handelingen. Bij een melding kan het enkel gaan om zaken waar een minimale beoordelingsruimte bestaat, omwille van het eenvoudige en gangbare karakter van de handelingen of omwille van de onderworpenheid aan strikte voorschriften. Het ontwerpbesluit kwam hieraan grotendeels tegemoet. De raad pleitte er echter voor om de beperkingen verder aan te vullen met voorschriften van andere sectorregelgeving (o.a. beekbeheer, natuur, achteruitbouwstroken van wegen, waterlopen en spoorwegen, monumenten).