advies mobiliteitsplan vlaanderen

Op vraag van minister Hilde Crevits bracht SARO op 18 december 2013 advies uit over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. SARO vindt het positief dat uiteindelijk - na meer dan vijf jaar wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek - een ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen voorligt.

De raad beoordeelt evenwel de meerwaarde van dit ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen als zeer beperkt. De strategische en operationele doelstellingen zijn zeer vaag. Het ambitieniveau is zeer beperkt en voor diverse doelstellingen wordt het ambitieniveau afgezwakt ten opzichte van de doelstellingen van het huidige Mobiliteitsplan Vlaanderen en van het Pact 2020. Het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen legt geen prioriteiten vast en maakt ook geen keuzes. Het plan slaagt er ook niet in om de ‘sense of urgency’ duidelijk vast te leggen.

Verder formuleert de raad in zijn advies grondige bedenkingen bij het proces tot opmaak van voorliggend ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, de afstemming met andere strategische plannen, de afstemming met het ruimtelijk beleid en de betrokkenheid van de lokale overheden.