advies ruimtelijke herbestemming parochiekerken

SARO ontving op 5 februari 2013 van minister Geert Bourgeois de vraag verder te reflecteren en aandachtspunten te formuleren over de (her)bestemming en ruimtelijke inpassing van parochiekerken in Vlaanderen. SARO bracht op 26 juni 2013 hierover advies uit. De raad stelt dat er nood is aan een betere valorisatie van parochiekeren en erkent de drie grote aandachtpunten: 1) er is een onevenwicht tussen het aanbod en het gebruik van parochiekerken, 2) het (financieel) beheer van de parochiekerken staat onder druk en 3) er is onvoldoende strategische benadering.

SARO vindt het positief dat de kerkraden, de kerkfabrieken of de gemeenten in het kader van de opmaak van een meerjarenplan voor het eerst gestimuleerd worden om een visie uit te werken over de toekomst van hun parochiekerken. Het is tevens positief dat hierbij aandacht zal gaan naar de parochiekerk binnen de ruimtelijke context en dat de interesse van de andere actoren in kaart zal worden gebracht. In zijn advies pleit de raad voor verdere afstemming van de visie met andere sectoren en met andere lokale plannen, voor een verdere uitbouw van het lokaal maatschappelijk draagvlak, voor een afstemming van de diverse instrumenten en voor het invullen van een complementair ondersteunend regionaal kader.