advies RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

De raad bracht n.a.v. de adviesvraag van minister Joke Schauvliege op 31 augustus 2016 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge: herneming’.

Bepaalde delen van het gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ werden door de Raad van State vernietigd. Met dit RUP worden voor acht deelgebieden de planopties hernomen of grondig aangepast. SARO adviseert het voorontwerp RUP gunstig mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: a) een volwaardige onderbouwing van de behoeften inzake bijkomende bedrijvigheid in het regionaalstedelijk gebied Brugge, b) een verdere onderbouwing van de beoogde taakstelling inzake wonen in het regionaalstedelijk gebied Brugge, c) het doorvoeren van maatregelen om het ruimtelijk rendement in het RUP te verhogen, d) een grondige screening van de stedenbouwkundige voorschriften met het oog op rechtszekerheid en samenhang en e) een verdere onderbouwing van de onteigeningsplannen.