advies RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk

Op vraag van minister Philippe Muyters bracht SARO op 25 september 2013 advies uit over het voorontwerp RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk. De raad dringt in zijn advies aan op een volwaardige afronding van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk en vraagt dat in overleg met alle betrokkenen, en in het bijzonder met de steden Hasselt en Genk, een gedragen afbakening van het regionaalstedelijk gebied wordt nagestreefd.

De raad vraagt een grondige bijsturing van het voorontwerp RUP vooraleer het RUP in openbaar onderzoek kan gaan. De raad dringt aan op een krachtige ruimtelijke visie op de bipool Hasselt-Genk die het regionaalstedelijk gebied in combinatie met het Economisch Netwerk Albertkanaal vat. Uitgaande van een volwaardige visie voor het gehele gebied moet een aanpassing van de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied in overweging worden genomen. De raad dringt tevens aan op een fundamentele herziening van de voorgestelde selectie van woon(uitbreidings)gebieden. Ook vraagt de raad aandacht voor de diversiteit aan woonomgevingen.

Inzake ruimte voor bedrijvigheid vraagt de raad naar een betere motivering en onderbouwing van de aangeduide nieuwe bedrijventerreinen. Dit moet gebeuren in samenhang met de uitbouw van een krachtige visie op de gewenste ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied en het Economisch Netwerk Albertkanaal. Net zoals voor wonen vraagt de raad een adequate fasering van de voorziene bedrijventerreinen. SARO stelt zich eveneens vragen bij de noodzaak van twee fors uitbreidende universitaire ziekenhuizen binnen eenzelfde regionaalstedelijk gebied. Gelet op de negatieve impact van beide projecten vraagt de raad deze keuze te heroverwegen. SARO ondersteunt tenslotte de ruimte die in voorliggend RUP wordt voorzien voor de verdere uitbouw van de universitaire campus Diepenbeek als onderwijs- en researchinstelling maar vraagt om de zuidelijke deelzone van de campus alsnog te herbestemmen naar natuur.