advies RUP AGNAS Gerkenberg-Herenbossen

SARO ontving op 19 november 2012 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het voorontwerp van RUP landbouw-, natuur- en bosgebieden ‘Gerkenberg-Herenbossen’. Op 19 december bracht SARO hierover een gunstig advies uit, mits aanpassing van de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften.

De stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend RUP wijken immers sterk af van de typevoorschriften, zoals opgenomen in het besluit typevoorschriften. Er wordt vooruitgelopen op de geplande herziening van dit besluit waarover SARO om advies wordt gevraagd. In zijn advies van 19 december 2012 adviseert de raad zeer kritisch over de voorgestelde wijzigingen aan het besluit typevoorschriften. De raad wijst op de vergaande gevolgen van de voorgestelde aanpassingen, die veel verder gaan dan een louter technische aanpassing. De raad vindt het niet correct dat zijn advies niet werd afgewacht. Bovendien toont de aanpak in voorliggend RUP aan hoe beperkt de impact is van de bijlage inzake typevoorschriften en hoe vlot men er kan van afwijken.

De raad erkent dat de typevoorschriften eventueel kunnen worden verfijnd en aangevuld in functie van de aard van het plangebied. De raad kan evenwel nergens uit het dossier afleiden dat dit hier het geval is. De raad formuleerde verder nog enkele aandachtspunten bij het afbakeningsproces van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur (AGNAS). SARO vraagt ondermeer aandacht voor de oorzaken waarom het AGNAS-proces zo moeizaam verloopt. Dit voorontwerp van RUP betreft het eerste AGNAS-RUP dat voor advies wordt voorgelegd. De raad dringt ook aan op een duidelijk afwegingskader voor de ruimtelijke aanpak van zonevreemde bossen. Er is tevens nood aan een duidelijk afwegingskader voor de aanduiding van (bouwvrij) agrarisch gebied.