advies startnota RUP afrittencomplex Drongen

SARO ontving op 13 augustus 2021 een adviesvraag van het departement Omgeving over de startnota van het gewestelijk RUP ‘Omgeving Complex E40 -N466 Drongen’ te Gent. De startnota werd door het departement Omgeving voor de raadsleden toegelicht op de SARO raadszitting van 25 augustus 2021. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 22 september 2021, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van zestig dagen.

 

De raad onderschrijft dat het bestaande op- en afrittencomplex van de E40 te Drongen (Baarle) niet meer voldoet aan de huidige normen op vlak van afwikkelingscapaciteit, verkeersveiligheid en knooptypologie. Dit leidt in de ruimere omgeving tot files, onveilige situaties (met menging van verschillende type weggebruikers) en bekommernissen in verband met overlast, milieu-impact en leefbaarheid. De raad erkent dat er een oplossing voor de huidige precaire situatie gezocht moet worden en ondersteunt dan ook de opstart van voorliggend planinitiatief.

 

SARO wenst evenwel volgende strategische bedenkingen te formuleren bij voorliggende startnota van het gewestelijk RUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’:

  • De raad vraagt om de doelstellingen van het gewestelijk RUP sterker te focussen op duurzame mobiliteit. SARO legt tevens de nadruk op de noodzakelijke afstemming met de vervoerregiowerking Gent.
  • De raad vraagt om de samenhang tussen de verschillende ruimtelijke planprocessen duidelijker in kaart te brengen.
  • De raad vraagt de plandoelstellingen inzake het ruimtelijk inpassen van een gereorganiseerd verkeerssysteem rond het op- en afrittencomplex en het realiseren van maatschappelijke meerwaarden door de verbetering van de ruimtelijke structuur nader te verduidelijken.
  • De raad heeft diverse bedenkingen bij de twee voorliggende redelijke alternatieven. De raad meent dat een aantal van de niet-weerhouden alternatieven mogelijks te snel werd afgeschreven en dat er middels een verbrede scope nog andere, redelijke alternatieven, varianten en combinaties gevonden kunnen worden.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact van het voorliggend gewestelijk RUP op milieu, natuur, landschap en landbouw.