advies startnota RUP Beneden-Nete Lier

Het gewestelijk RUP beoogt het vrijwaren van het bouwvrije karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit in de vallei van de Beneden-Nete. Andere doelstellingen zijn de versterking van de landschappelijke en ecologische waarde van deze vallei en de creatie van ruimte voor natuurontwikkeling in functie van het Geactualiseerd Sigmaplan. Daarnaast voorziet dit GRUP de herbestemming van overstromingsgevoelige signaalgebieden.

In zijn advies van 28 september 2022 formuleert SARO volgende strategische bemerkingen:

  • De raad ondersteunt de globale doelstellingen van het geplande gewestelijk RUP, die gericht zijn op het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen, en die volwaardig invulling geven aan de natuur- en waterveiligheidsdoelstellingen van het Geactualiseerd Sigmaplan.
  • De raad ondersteunt de afbakening van het plangebied, maar vraagt deze ter hoogte van een aantal zones verder te verduidelijken.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact van het geplande gewestelijk RUP op milieu, natuur en landschap.

Naar aanleiding van deze startnota vraagt SARO dringend werk te maken van het BRV. Het ontbreken van dit kader - dat invulling moet geven aan de beoogde ruimtelijke omslag in Vlaanderen - bemoeilijkt de beoordeling van gewestelijke RUP's.