advies startnota RUP Camping Douve

SARO ontving op 30 april 2022 een adviesvraag van Vlaams minister Zuhal Demir over de startnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Camping Douve’ in de gemeente Heuvelland. De startnota werd door het departement Omgeving voor de raadsleden toegelicht op de SARO werkgroep van 2 juni 2022. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 22 juni 2022, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen.

De raad formuleert volgende strategische bemerkingen bij de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Camping Douve’.

  • De raad neemt akte van de beslissingen van het planologisch attest van 26 juli 2019. De raad erkent dat het planologisch attest de aanleiding vormt voor de opmaak van het geplande gewestelijke RUP ‘Camping Douve’.
  • De raad heeft een aantal bedenkingen bij de omschrijving en verdere uitwerking van de plandoelstellingen inzake de bestendiging en herinrichting van de huidige camping en het faciliteren van het natuurherstel van de Douvevallei in de startnota. De raad merkt op dat plandoelstelling inzake de verkoopsactiviteiten - die niet gekoppeld zijn aan de campingactiviteit - niet in overeenstemming is met de randvoorwaarden van het planologisch attest.
  • De startnota hanteert als uitgangspunt dat er voor de opmaak van het gewestelijk RUP ‘Camping Douve’ voorafgaandelijk een globale, samenhangende ruimtelijke visie vereist is. De raad benadrukt dat dit een belangrijk uitgangspunt is van voorliggende startnota en beklemtoont dat deze voorwaarde ook is opgenomen in het planologisch attest. De raad stelt echter vast dat de startnota er onvoldoende in slaagt om een gedegen globale, samenhangende ruimtelijke visie op te maken. De raad vindt dit een grote tekortkoming van de voorliggende startnota.
  • De raad acht het opportuun om zowel op het vlak van programma- als inrichtingsalternatieven verder onderzoek te verrichten.
  • De raad wijst op het planologisch attest dat stelt dat er in het ruimtelijk planproces kan worden nagegaan of er nood is om een ruimer gebied in het planproces te betrekken. De raad stelt evenwel vast dat het plangebied beperkt blijft tot de contouren van de bestaande campingsite.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact van het geplande gewestelijke RUP op de natuur, milieu, landbouw en landschap.