advies startnota RUP Defensie

SARO ontving op 29 juni 2021 een adviesvraag van het departement Omgeving over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Defensie’. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 25 augustus 2021, komt de raad - gezien het zomerreces - zo snel mogelijk tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen.

SARO formuleert volgende strategische aandachtspunten bij de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Defensie’:

  • De raad vindt het positief dat - gezien het plangebied zich uitstrekt over zowel het Brussels Gewest als het Vlaams Gewest - een samenwerkingsakkoord door de Vlaamse Regering en de Brusselse Regering is goedgekeurd. De raad ondersteunt de stedenbouwkundige principes die zijn vastgelegd in dit samenwerkingsakkoord.
  • De raad vindt het positief dat het samenwerkingsakkoord tussen beide gewesten sterk inzet op een gekoppelde uitwerking van het gewestelijk RUP en het RPA. De raad dringt er op aan om - vanuit juridisch oogpunt maar ook voor de eenduidigheid - de startnota te focussen op de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in het Vlaams Gewest en dus op het geplande gewestelijk RUP Defensie.
  • De VCRO (artikel 2.2.1,§1) bepaalt dat de Vlaamse Regering gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kan opmaken ter uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) of het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De raad vraagt in de startnota duidelijker aan te tonen hoe het gewestelijk RUP Defensie uitvoering zal geven aan het RSV en in hoeverre het plan kadert binnen de strategische visie BRV.
  • Wat betreft de geplande stedelijke ontwikkelingen vraagt SARO verdere onderbouwing voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Zaventem met aandacht voor differentiatie en complementariteit van de economische activiteiten. De aanleg van dit nieuwe bedrijventerrein - vanuit een vraag naar modernisering van het bedrijvenpark en vanuit de dynamiek inzake de Europese Boulevard - kan bovendien niet worden losgekoppeld van een eenduidige visie ten aanzien van de noodzakelijke herstructurering van de bestaande bedrijvenzones.
  • Voor de doelstelling ‘natuur’ ondersteunt de raad de ambities inzake de realisatie van minstens 20 ha bosuitbreiding met het oog op meer openbaar toegankelijk groen in de Vlaamse rand. De raad ondersteunt ook de ontwikkeling van een groene corridor tussen de begraafplaatsen op grondgebied van het Brussels Gewest en het Woluweveld in het Vlaams Gewest met aandacht voor de publieke toegankelijkheid van de groene corridor.
  • De doelstelling ‘mobiliteit’ wordt in de startnota vaag ingevuld. Het merendeel van de mobiliteitsdoelstellingen is bovendien gericht op het Brussels Gewest. Bovendien is er een belangrijke meekoppeling met diverse plannen en werven inzake een betere mobiliteit en bereikbaarheid voor dit gebied. De raad vraagt om de doelstellingen inzake mobiliteit voor het gewestelijk RUP Defensie duidelijker te omschrijven.