advies startnota RUP Herkenrodebossen

SARO ontving op 3 oktober 2021 een adviesvraag van het departement omgeving over de startnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herkenrodebossen en de Wijer’. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 17 november 2021, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen.

SARO formuleert volgende strategische aandachtspunten bij de voorliggende startnota bij het gewestelijk RUP ‘Herkenrodebossen en De Wijer’:

  • De raad ondersteunt de globale doelstellingen van het geplande gewestelijk RUP met name het vrijwaren en versterken van de open ruimte waarbij bos, natuur en landbouw centraal staan, met aandacht voor landschapsontwikkeling, erfgoed en recreatief medegebruik.
  • De raad dringt er evenwel op aan om in de startnota de algemene doelstellingen inzake ‘het realiseren van een robuust en (bio-)divers boslandschap’ en ‘ruimte geven aan duurzame grondgebonden landbouw’ verder te concretiseren voor het deelgebied ‘Herkenrodebossen De raad vraagt duidelijkheid omtrent de ruimtelijke doelstellingen die met het geplande gewestelijke RUP worden beoogd.
  • De raad dringt er bovendien op aan om in de startnota duidelijk aan te geven hoe met het gewestelijk RUP een volwaardige ruimtelijke afweging tussen de diverse doelstellingen zal worden gerealiseerd. Dit moet zich onder meer vertalen in een ruimtelijke structuurschets met aanduiding van de geplande strategische ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.
  • De raad wijst tevens op de noodzaak om het maatschappelijk draagvlak voor voorliggend gewestelijk RUP verder te onderbouwen en vraagt aandacht voor de standpunten terzake van Boerenbond, Natuurpunt en BBL.

Gezien bovenstaande strategische bemerkingen dringt de raad aan op een grondige herwerking van voorliggende startnota. SARO vraagt om de herwerkte startnota voor advies opnieuw voor te leggen aan de raad.