advies startnota RUP Hoge Kempen fase 1

Doelstelling van het gewestelijk RUP ‘Hoge Kempen fase 1’ is het realiseren van een grote aaneengesloten natuur- en boskern in de Hoge Kempen. Specifiek worden een aantal ‘enclaves’ en ‘anomalieën’ die gelegen zijn in of aansluitend bij het Nationaal Park Hoge Kempen herbestemd naar natuurgebied zodat deze op termijn deel uitmaken van een grote eenheid natuur.

SARO gaf reeds eerder advies over stopgezette planningsinitiatieven in het gebied, met name het gewestelijk RUP ‘Enclaves Hoge Kempen’ en het complex project ‘Industrieterrein Op De Berg’.

In zijn advies van 28 september 2022 over voorliggende startnota formuleert SARO volgende strategische bemerkingen:

  • De startnota voorziet voor het bedrijventerrein Op de Berg in een uitdoofscenario en een herbestemming naar bosgebied. De raad ondersteunt deze herbestemming en stelt vast dat deze beslissing breed gedragen is. De raad dringt aan op een volwaardig flankerend beleid voor de huidige bedrijven op dit industrieterrein.
  • De raad stelt vast dat met het geplande gewestelijk RUP slechts een oplossing wordt uitgewerkt voor een deel van de 11 enclaves en 14 anomalieën. De raad dringt aan op verdere verduidelijking inzake de mogelijke opmaak van een gewestelijk RUP ‘Hoge Kempen fase 2’.
  • De raad vindt het positief dat wordt geopteerd voor een geïntegreerd planproces. Bij de opmaak van het plan-MER zullen alle mogelijke significante milieueffecten worden onderzocht. Het plan-MER zal verder duidelijkheid verschaffen over de concrete milieu-impact van het voorliggende planinitiatief alsook over de eventuele milderende en compenserende maatregelen.
  • De raad neemt akte van de uitgebreide procesnota en vraagt verdere verduidelijking van de rol van de voorziene maatschappelijke klankbordgroep.