advies startnota RUP Optimalisatie N8

Het gewestelijk RUP beoogt de optimalisatie van de gewestweg N8 op het traject tussen Knokke (Zwevegem) en Avelgem (N353). Uitgangspunten zijn de functie van de verbinding van de N8 in het interfluvium, de leefbaarheid van de kernen, de kenmerken van de omgeving (o.a. landschap, natuur) en onderzoek naar een aangepaste ontsluiting van het bedrijventerrein IMOG/Moen-Trekweg.

In zijn advies van 28 september 2022 formuleert SARO volgende strategische bemerkingen:

  • De raad ondersteunt de ambitie om een bovenlokale oplossing uit te werken voor de ontsluitingsproblematiek in de regio. Er is evenwel nog onduidelijkheid wat betreft de impact inzake mobiliteit en leefbaarheid. De raad dringt dan ook aan op verder onderzoek naar de impact op het gewenste functioneren van de verkeerssystemen en de verkeersleefbaarheid.
  • De raad ondersteunt de plandoelstelling om de huidige milieudruk op het gebied van de Vaarttaluds, Orveytbos en omgeving te verlagen zodat dit gebied zijn rol als Habitatrichtlijn- en VEN-gebied meer robuust kan vervullen en de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De raad meent evenwel dat de startnota onvoldoende aantoont hoe deze plandoelstelling effectief zal worden gerealiseerd.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact op milieu, natuur en landbouw. SARO wijst op het belang van een volwaardige integratie van de effectbeoordelingen alsook op de noodzaak aan gepaste compenserende maatregelen voor natuur en landbouw.