advies startnota RUP Ringpark Zuid Antwerpen

SARO ontving op 7 november 2020 een adviesvraag van minister Demir over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ringpark Zuid Antwerpen'. Het geplande gewestelijk RUP Ringpark Zuid Antwerpen moet de herinrichting van de verkeerswisselaar Antwerpen Zuid (ook wel Knoop Zuid of Spaghettiknoop) mogelijk maken, met hieraan gekoppeld leefbaarheidsdoelstellingen alsook stadsontwikkelingsprojecten.

De raad ondersteunt de plandoelstellingen inzake het garanderen van stedelijke multimodale bereikbaarheid, landschappelijke kwaliteit en leefomgevingskwaliteit. Voor wat betreft de doelstelling inzake de geplande stadsontwikkelingen vraagt de raad verdere onderbouwing van deze doelstelling onder meer in het kader van a) de strategische visie van het BRV en de door de Vlaamse Regering beoogde ruimtelijke omslag en b) een volwaardige visie inzake de uitbouw van een ringparklandschap.

De raad vindt het een belangrijke tekortkoming van voorliggende startnota dat geen locatie-alternatieven en geen programma-alternatieven in de startnota worden opgenomen voor de geplande stadsontwikkelingsprojecten.

De raad vraagt aandacht voor de impact van voorliggend gewestelijk RUP op milieu en natuur en wijst op het belang van een volwaardige integratie van de effectbeoordelingen in voorliggend ruimtelijk planproces. 

Tenslotte vraagt de raad dat volwaardig ingezet wordt op de realisatie van het Ringpark als een kwalitatieve landschappelijke omgeving met een belangrijke ecologische corridorfunctie.