advies startnota RUP Vierarmen

Op 8 oktober 2021 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting knooppunt Vierarmen op de Ring rond Brussel (R0)’ goed. SARO ontving op 12 november 2021 een adviesvraag van het departement Omgeving over deze startnota. De startnota werd door het departement Omgeving voor de raadsleden toegelicht op de SARO werkgroep van 1 december 2021. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 26 januari 2022, komt de raad zo snel als mogelijk tegemoet aan de adviestermijn van zestig dagen.

Het geplande gewestelijk RUP kadert in de ruimtelijke herinrichting van het oostelijke deel van de Ring rond Brussel (R0) binnen het programma ‘Werken aan de Ring’. De herinrichting van het oostelijke deel van de Ring rond Brussel behelst -naast tal van kleinere projecten (quick-wins) - de ruimtelijke herinrichting van de vier grote knooppunten van de R0 Oost: Vierarmen, Leonard, Groenendaal en Jezus-Eik. SARO werd door het departement Omgeving om advies gevraagd over de vier startnota’s voor de herinrichting van de grote knooppunten op de R0-Oost en formuleerde bij elk van deze dossiers een strategisch advies.

SARO wenst volgende strategische aandachtspunten te formuleren bij voorliggende startnota bij het gewestelijk RUP ‘Ruimtelijke herinrichting knooppunt Vierarmen op de Ring rond Brussel (R0)’:

  • De raad vraagt aandacht voor het groter geheel van ruimtelijke planningsprocessen en -projecten waar het voorliggend gewestelijk RUP onderdeel van uitmaakt. Specifiek vraagt SARO aandacht voor de interferentie van het gewestelijk RUP met de quick-wins die in het Projectboek R0 Oost zijn geselecteerd. Verder acht de raad een gedegen afstemming met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest absoluut noodzakelijk.
  • De raad ondersteunt de globale doelstellingen van het voorliggend gewestelijk RUP. De raad erkent de plandoelstellingen op het vlak van duurzame mobiliteit en vindt het positief dat het gewestelijk RUP ook inzet op het herstel, de versterking en de ontsnippering van het ecologisch en recreatief netwerk rond de knooppunten.
  • De raad ondersteunt het uitgangspunt van het voorliggend gewestelijk RUP om te streven naar een zo min mogelijk bijkomend ruimtebeslag en geen netto toename van verharding in het plangebied.
  • De raad stelt vast dat voor voorliggend gewestelijk RUP geen locatiealternatieven werden uitgewerkt. De raad ondersteunt de voorgestelde inrichtingsinitiatieven.
  • De raad ondersteunt de aangekondigde herbestemmingen in functie van de infrastructurele ingrepen, maar vraagt verduidelijking bij de herbestemmingen in het kader van open ruimte.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact op milieu, natuur, landbouw en landschap van het geplande gewestelijk RUP en wijst op het belang van een volwaardige integratie van de effectbeoordelingen in het voorliggend ruimtelijk planproces.