advies toekomstscenario's mobiliteitsplan vlaanderen

SARO ontving op 15 juli 2009 een adviesvraag van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken over de toekomstscenario’s voor het nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen. SARO bracht op 9 september 2009 zijn advies uit.

De adviesvraag was gericht op het scenario-onderzoek ter ondersteuning van het nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen. SARO vond het positief dat hij in een vroege fase van het proces betrokken werd; namelijk bij de opmaak van scenario’s en niet pas bij het openbaar onderzoek van het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Voor wat betreft voorliggende adviesvraag stelt de raad vast dat diverse elementen van het onderzoek nog ontbreken.

Wat betreft de voorliggende scenario’s vroeg de raad om een vierde scenario te weerhouden en verder in te vullen (vergelijkbaar met het Europese scenario ‘Moving less’). De raad vond het bovendien belangrijk dat de keuzes sterker geëxpliciteerd worden en dat over deze keuzes een duidelijker maatschappelijk debat wordt gevoerd.

In zijn advies drong de raad ook aan op meer coördinatie van de diverse toekomstverkenningen voor Vlaanderen (eventueel begeleid door de Studiedienst van de Vlaamse Regering, die eventueel in een VIA 2 kan uitmonden). Ook wees de raad op de noodzakelijke afstemming met het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (en de visienota’s die hieromtrent worden opgemaakt) en met het nieuw Milieubeleidsplan Vlaanderen.