advies verdrag archeologisch erfgoed

SARO ontving op 5 oktober 2009 een adviesvraag van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand over het ontwerpdecreet  houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, opgemaakt in Valletta op 16 januari 1992 (verder Verdrag van Malta).

In zijn advies van 30 oktober 2009 stelde de raad dat hij positief staat ten opzichte van voorliggend ontwerpdecreet tot instemming met het Verdrag van Malta. Het betekende immers een eerste stap in de juridische vertaling van dit Verdrag, zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord 2009-2014.

SARO erkende dat de Vlaamse wetgeving reeds in belangrijke mate is ge√Įnspireerd op het Verdrag van Malta. Niettemin ziet de raad nog tal van uitdagingen om tot een volwaardige uitvoering te komen. De raad wees op het ontwerpdecreet onroerend erfgoed dat in opmaak is en sprak zich in het kader van voorliggend advies nog niet ten gronde uit. De raad gaat er immers van uit dat hij over dit ontwerpdecreet nog ten gepaste tijde om advies zal worden gevraagd. In zijn advies ging SARO tenslotte verder in op de afstemming tussen ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed en op de financieringsaspecten.