advies vereenvoudigingsagenda ruimtelijke ordening

Op 26 mei 2010 bracht SARO op eigen initiatief een advies uit over de vereenvoudigingsagenda ruimtelijke ordening. Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota ruimtelijke ordening 2009-2014 zetten uitvoerig in op versnelling en vereenvoudiging. Aandachtspunten zijn onder meer de nood aan efficiëntere instrumenten, de versnelde realisatie van projecten, de interne afstemming en optimalisatie van wetgeving ruimtelijke ordening en de afstemming wetgeving ruimtelijk beleid met wetgeving van andere beleidsdomeinen.

De regelgeving ruimtelijke ordening is zeer complex. De recente wijzigingen aan de wetgeving ruimtelijke ordening hebben hier nog verder toe bijgedragen. SARO pleit er voor dat op het Vlaams niveau voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen. De raad pleit voor structurele oplossingen. Tevens mag niet enkel gefocust worden op het realiseren van tijdswinst bij grote investeringsprojecten. De raad meent dat alle projecten moeten meegenomen worden in de vereenvoudigingsagenda. Het zou voor de burger immers geen goed signaal zijn indien grote investeringsprojecten snel zouden worden afgehandeld en onvoldoende aandacht zou gaan naar vereenvoudiging en versnelling van de talrijke, kleinere processen.

In zijn advies formuleert de raad een hele reeks voorstellen, gaande van voortraject, eigenlijk traject tot natraject. Zeker in het voortraject en het natraject zijn nog belangrijke winsten te realiseren. De raad formuleert drie randvoorwaarden die moeten worden meegenomen bij de vereenvoudigingsoefening. Ten eerste pleit de raad voor blijvende aandacht voor het creëren van een maatschappelijk draagvlak. Ten tweede vraagt de raad aandacht voor de noodzakelijke aftoetsing met het uitgangspunt van duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Ten slotte benadrukt de raad dat doelstellingen moeten centraal staan en niet de instellingen.