advies verzameldecreet 2012

Op 4 oktober 2012 ontving SARO een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (verzameldecreet). SARO bracht op 23 oktober 2012 hierover advies uit waarin de raad vaststelt dat bij de principiƫle goedkeuring van het voorontwerp verzameldecreet op 20 juli 2012 de Vlaamse Regering beslist heeft om hierover advies in te winnen van de Minaraad, de SERV en de SALV. Deze adviesraden brachten op 14 september 2012 een gezamenlijk advies uit over het voorontwerp. Hoewel ook een SARO-advies vereist is voor dit voorontwerp, ontving SARO pas op 4 oktober 2012 een adviesvraag over het voorontwerp verzameldecreet. De raad vindt het merkwaardig vast te stellen dat de Vlaamse Regering op vrijdag 5 oktober 2012, na advies van de Minaraad, de SERV en de SALV haar principiƫle goedkeuring hechtte aan het voorontwerp en overging tot inwinning van het advies van de Raad van State zonder het SARO-advies af te wachten. Voorgaande maakt dat de ruimte voor aanpassingen aan het voorontwerp zeer beperkt is. SARO focust in haar advies dan ook op enkele strategische aandachtspunten die relevant zijn voor het ruimtelijk beleid; met name de voorgestelde wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.