advies vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

SARO ontving op 28 juni 2021 een adviesvraag van Minister-president Jan Jambon over de vierde Vlaamse Strategie Duurzame ontwikkeling (VSDO4). De adviesvraag verwijst naar het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling van 18 juli 2008 dat bepaalt dat de Vlaamse Regering het ontwerp van Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling aan de adviesraden voorlegt.

Het advies wordt verwacht tegen uiterlijk 30 juli 2021. Met voorliggend advies komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn.

Op 25 april 2018 formuleerde SARO zijn advies bij het 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen (VSDO3). De raad stelt vast dat heel wat van zijn bemerkingen nog steeds actueel zijn. In het algemeen vindt SARO het een gemiste kans dat met voorliggend transitieproces de potenties van het ruimtelijk beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling in het Vlaams Gewest niet worden erkend. SARO focust voorliggend advies op de ruimtelijke aspecten en de samenhang met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De raad gaat hierna in op volgende strategische aandachtspunten:

  • SARO stelt vast dat in het ontwerp VSDO4 het ruimtelijk beleid totaal niet aan bod komt. ‘Ruimte’ wordt niet omschreven als een transitieprioriteit wat onder meer betekent dat er geen transitiemanager voor ‘ruimte’ wordt aangesteld en dat ‘ruimte’ geen deel uitmaakt van het transitieplatform. Het ontwerp VSDO4 formuleert tevens geen enkele ruimtelijke doelstellingen. De raad ervaart dit als een belangrijke tekortkoming.
  • SARO benadrukt dat zowel het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 als de beleidsnota 2019-2024 sterk inzetten op een transitie binnen het ruimtelijk beleid. Er zal werk worden gemaakt van een ruimtelijke omslag waarbij een beter evenwicht wordt nagestreefd tussen kwaliteitsvol wonen, ondernemen en het beschermen van de open ruimte.
  • SARO dringt er op aan om binnen de VSDO4 een specifiek transitietraject inzake ‘ruimte voor morgen’ op te starten.