advies visienota 2050

SARO bracht op vraag van minister-president Geert Bourgeois op 25 november 2015 advies uit over de conceptnota ‘Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’.

De raad wijst op de breuklijn met de huidige langetermijnvisie Vlaanderen in Actie (ViA) op het vlak van ruimtelijke ordening. De grote maatschappelijke uitdagingen die ViA formuleerde ten aanzien van ‘ruimte voor morgen’ en de geplande doorbraken betreffende ‘groen stedengewest’, worden niet verdergezet in een afzonderlijk transitietraject.

Ruimtelijke thema’s krijgen ruim de aandacht in de visienota, maar liggen verspreid over de diverse transitieprioriteiten en thema’s. De raad vraagt om de transitie ‘ruimte voor morgen’ uit ViA alsnog uit te werken als afzonderlijke transitieprioriteit. De raad benadrukt daarbij de belangrijke doelstelling inzake de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De definitieve goedkeuring van de Visie 2050 is voorzien begin 2016.