advies Vlaams klimaatbeleid

Op 3 juni 2016 bracht SARO, op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, advies uit inzake de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Een bijzondere commissie klimaatbeleid werd opgericht naar aanleiding van de klimaatconferentie van eind 2015 in Parijs. Eén van de kernopdrachten van de commissie is na te gaan welke bijdrage Vlaanderen kan leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van Europa. Daartoe werden een aantal Vlaamse strategische adviesraden bevraagt.

In zijn advies probeert SARO een constructieve bijdrage leveren aan het debat inzake het klimaatbeleid in Vlaanderen. De klimaatuitdagingen hebben een belangrijke ruimtelijke dimensie. Er is een grote wisselwerking tussen het klimaatbeleid en het ruimtelijk beleid. Het Vlaamse Parlement vraagt in zijn adviesvraag naar de noodzakelijke bijsturingen aan het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid ter bevordering van de realisatie van de klimaatdoelstellingen. In zijn advies wijst de raad hieromtrent op het belang van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de noodzakelijke afstemming tussen alle relevante Vlaamse beleidsplannen met het oog op transitie, de vraag naar meer consistentie in het instrumentarium van het ruimtelijk beleid, de nood aan een volwaardig financieel kader en het belang van monitoring en kennisopbouw. Vervolgens gaat de raad in op enkele ruimtelijke aandachtspunten zoals ruimte en vervoernetwerken, kwalitatieve verdichting en kernversterking, robuuste en samenhangende open ruimte en een klimaatgerichte onroerenderfgoedzorg.