advies Vlaams luchtkwaliteitsplan

Minister Joke Schauvliege stelde op 4 oktober 2011 een adviesvraag over het ontwerp van luchtkwaliteitsplan. In zijn advies van 25 oktober 2011 betreurt de raad tot op heden niet betrokken te worden bij de integratie-oefening en dringt hij aan op een grondig vooroverleg. Evenmin werd SARO in kennis gebracht van de integrale studie ‘Mogelijkheden integratie lokale luchtverontreiniging door verkeer in ruimtelijke instrumenten’. De raad betreurt deze evolutie, zeker nu gesteld wordt dat deze studie zal gebruikt worden ter voorbereiding van het beleidsplan ruimte. SARO vraagt dat hij in kennis wordt gesteld van alle voorgenomen en al dan niet reeds afgesloten studies die aan de basis liggen van de voorbereiding van het Beleidsplan ruimte.

SARO dringt er op aan dat de problematiek inzake luchtkwaliteit op een geïntegreerde manier wordt ingebed in een duurzaam ruimtelijk beleid, waar meer aandacht wordt besteed aan het denken in termen van ‘stromen’. Tot slot wenst de raad te wijzen op een belangrijk knelpunt in de Vlaamse regelgeving inzake het integratiespoor voor MER’s in ruimtelijke uitvoeringsplannen.