advies Vlaams plattelandsbeleidsplan

SARO ontving op 6 december 2012 een adviesvraag van minister-president Kris Peeters over het actieprogramma bij het Vlaams Plattelandsbeleidsplan. In zijn advies van 30 januari 2013 formuleert de raad allereerst enkele strategische aandachtspunten ten aanzien van het proces. Zo wijst SARO op de nood aan een duidelijker juridisch kader en dringt de raad aan op verdere afstemming met andere strategische plannen en specifiek met het plattelandsontwikkelingsplan. De raad vraagt tevens verdere duiding van de budgettaire aspecten.

Vervolgens gaat de raad in zijn advies meer specifiek in op enkele doelstellingen van het voorliggend actieprogramma 2013-2015 zoals het afstemmen van doelen voor stad en platteland, het werken aan omgevingskwaliteit, het vrijwaren van de open ruimte en een betere afstemming tussen alle gebiedsgerichte processen.