advies Vlaams woonbeleidsplan

Op 5 december 2012 stelde minister Freya Van den Bossche een adviesvraag aan alle strategische adviesraden over de visie en het doelstellingenkader van het Woonbeleidsplan Vlaanderen 2050. In zijn advies van 27 februari 2013 stelt de raad dat het positief is dat werk wordt gemaakt van het eerste Woonbeleidsplan Vlaanderen. Het proces moet immers leiden tot een betere planning en coördinatie van het woonbeleid.

SARO houdt in zijn advies een sterk pleidooi voor een volwaardige afstemming van het Woonbeleidsplan met het BRV. De raad wijst op de ruimtelijke 'mismatch' op diverse niveaus: (1) de afbakening van woningbouwgebieden op basis van de Vlaamse Wooncode is onvoldoende afgestemd met een gewenste ruimtelijke visie gericht op kernversterking en inbreiding; (2) de uitzonderingssituatie voor aansnijding van woonuitbreidingsgebieden door sociale huisvestingsmaatschappijen is geen voorbeeld van duurzaam ruimtelijk beleid en (3) het decreet grond- en pandenbeleid maakt de realisatie mogelijk van woningen op plaatsen waar het vanuit een duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid niet steeds gewenst is. SARO wijst erop dat de uitdaging erin bestaat deze mismatch, vanuit de verschillende beleidsdomeinen, efficiënt en effectief aan te pakken. Bij de verdere uitwerking van het Woonbeleidsplan zal de afstemming met andere beleidsplannen en sectoren een belangrijke uitdaging zijn.