advies Vlaamse bestuursrechtscolleges

Op vraag van minister Liesbeth Homans bracht SARO op 17 december 2014 advies uit over de wijziging aan het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. De wijziging komt er naar aanleiding van twee recente uitspraken van het Grondwettelijk Hof waarin onder meer de ‘bestuurlijke lus’ (art. 4.8.4 van de VCRO) werd vernietigd. De bestuurlijke lus gaf de mogelijkheid om in verschillende fases van een beroepsprocedure beperkte onregelmatigheden te herstellen.

SARO steunt algemeen het principe van de bestuurlijke lus. Met het voorontwerp van decreet wordt invulling gegeven aan de intentie om de bestuursrechtscolleges de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de bestuurlijke lus. De bestuurlijke lus vormt een belangrijk instrument om tot een oplossingsgerichte rechtsbedeling te komen. De raad vraagt evenwel voldoende te onderzoeken of het voorontwerp van decreet in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel, het recht van verdediging en het onpartijdigheidsbeginsel.