advies Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SARO ontving op 29 juli 2010 een adviesvraag van minister-president Kris Peeters over de Vlaamse Strategie duurzame ontwikkeling. SARO merkt op dat de aandacht die in de Strategienota duurzame ontwikkeling uitgaat naar duurzame ruimtelijke ontwikkeling zeer ondermaats is. Nergens wordt invulling gegeven aan het begrip ruimtelijke ontwikkeling. Nergens wordt de rol van ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit ingevuld of meegenomen. De raad benadrukt dat duurzame ruimtelijke ontwikkeling momenteel reeds het uitgangspunt is van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.   

SARO dringt dan ook aan om alsnog in het kader van de strategie duurzame ontwikkeling aandacht te hebben voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en vraagt om het aspect van duurzame ruimtelijke ontwikkeling alsnog te integreren in de Strategie duurzame ontwikkeling. SARO is bereid om - indien dit wenselijk zou zijn - hieromtrent een constructieve bijdrage te leveren.

SARO is de strategische adviesraad inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. SARO vindt het aldus belangrijk om in elk advies ook aandacht te hebben voor onroerend erfgoed. De Strategienota gaat niet in op duurzaam erfgoedbeleid. De raad vraagt om dit in de strategienota verder uit te werken en verwijst naar de conceptnota onroerend erfgoeddecreet. Het gaat over het duurzaam behouden en beheren van erfgoedwaarden voor de toekomstige generaties en het bewust maken van de burgers voor de waarde van dit erfgoed.