advies werktekst witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen

Op 27 januari 2016 bracht SARO op vraag van Ruimte Vlaanderen, advies uit over de werktekst voor het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

SARO stelt vast dat de opmaak van het BRV tot nu toe een zeer moeizaam traject heeft gevolgd. De werktekst is een stap is binnen het traject ‘Groenboek-Witboek-BRV’. De stap van werktekst naar BRV is nog zeer groot. Bovendien mag het traject tot opmaak van het BRV niet worden losgekoppeld van andere lopende beleidsprocessen zoals de visienota 2050 en het omgevingsbeleid.

Met betrekking tot de bestuurlijke aspecten benadrukt de raad de waarde van het subsidiariteitsbeginsel in het ruimtelijk beleid. Daarbij moet het BRV invulling geven aan duidelijke en concrete Vlaamse beleidsdoelstellingen. De raad is voorstander van een meer gebiedsgerichte en geïntegreerde werking, maar heeft vragen bij gedwongen en gebiedsdekkende regionale samenwerkingsverbanden. Tot op vandaag is het nog onduidelijk hoe grondig het systeem van structuurplanning hervormd zal worden. SARO vraagt een samenhangend volwaardig en robuust financieel en flankerend kader uit te werken dat operationeel is zodra het BRV uitvoering krijgt.

Ten aanzien van de talrijke ruimtelijke principes en beleidslijnen die in de werktekst worden geformuleerd, merkt de raad op dat de samenhang vaak onduidelijk is. De werktekst geeft bijvoorbeeld geen samenhangend en coherent beeld over hoe het stedelijk groeimodel er zal uitzien. Dit groeimodel mag volgens de raad geen alibi zijn voor een verdere verstedelijking van Vlaanderen. Tevens wijst de raad op het belang van ‘robuuste en samenhangende open ruimte’.