advies wijzigingsdecreet her- en nevenbestemming parochiekerken

SARO ontving op 28 april 2022 een adviesvraag van minister Bart Somers en minister Matthias Diependaele over het ontwerpdecreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de eventuele her- of nevenbestemming van parochiekerken.

Voor het algemeen standpunt van de raad ten aanzien van de her- en nevenbestemming van parochiekerken verwijst de raad naar zijn advies van 17 november 2021 over de visienota inzake beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen. Deze visienota van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 formuleerde vijf complementaire beleidssporen die verder uitgewerkt zouden worden; waarvan er nu twee voor advies worden voorgelegd aan de SARO. De raad vraagt verdere duiding over de geplande uitwerking van de drie andere beleidssporen, met name de oprichting Programma Toekomst Parochiekerken, het privaat initiatief en de rol van het herbestemmingsprofiel.

In voorliggend advies gaat de raad specifiek in op de wijzigingen die zijn opgenomen in het ontwerpdecreet:

  • SARO vindt het een goede zaak dat de opmaak van een kerkenbeleidsplan wordt verplicht en wordt gekoppeld aan het meerjarenplan van een kerkbestuur. Nieuw is bovendien dat het ontwerpdecreet bepaalt dat de opmaak van een kerkenbeleidsplan niet langer focust op de beschermde gebouwen van alle erkende erediensten maar op alle (beschermde en niet beschermde) rooms-katholieke parochiekerken op het grondgebied van de gemeente. De raad kan dit ondersteunen maar wijst op de belangrijke impact van deze nieuwe regeling op de subsidieregeling.
  • Wat betreft de wijzigingen inzake de subsidiemogelijkheden wijst SARO op enkele knelpunten en vraagt op enkele punten een aanpassing van het ontwerpdecreet.