briefadvies startnota RUP Benedenvliet

De raad ondersteunt de doelstelling van het plan gericht op a) het vrijwaren van de open ruimte in de vallei van de Benedenvliet/Edegemse Beek voor de structuurbepalende openruimtefuncties landbouw, natuur, bos en waterberging, b) het vrijwaren van een overstromingsgevoelig natuurlijk valleisysteem van verdere verharding en bebouwing en het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bebouwing in deze vallei en c) het behouden en versterken van de vallei van de Benedenvliet/Edegemse Beek als groenblauwe openruimteverbinding door de Antwerpse zuidrand.

SARO merkt op dat er in de startnota onvoldoende aandacht is voor het instrumentarium waarmee de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, gekoppeld aan een gedegen alternatievenonderzoek. Er is een gebrek aan een globale visie op omgaan met signaalgebieden binnen een bestemmingscontext en de impact hiervan op de diverse gebruikers. De effecten op onder andere de landbouw (LIS), natuur en bedrijvigheid moeten duidelijk in kaart worden gebracht.