briefadvies startnota RUP Fort van Lillo

SARO ondersteunt de doelstellingen van het ruimtelijke uitvoeringsplan . Het voorgenomen plan zal enerzijds een aantal herbestemmingen doorvoeren in functie van de uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan van de Vlaamse Regering. Anderzijds moet het voorgenomen plan de uitvoering van het Masterplan Fort Lillo mogelijk maken.

De raad stelt vast dat de startnota reeds een aantal bestemmingszones vastlegt.  De raad merkt op dat de startnota de voorgenomen bestemmingszones reeds heel concreet op kaart aanduidt. SARO benadrukt evenwel het belang van het te voeren effectenonderzoek, waarvan de resultaten een doorvertaling moeten krijgen in het op te maken RUP.

De raad wijst op de belangrijke natuurwaarden in het plangebied en de ruimere omgeving van het Fort. SARO vindt het positief dat de discipline Biodiversiteit grondig onderzocht zal worden in het MER en dat tevens een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets zullen worden opgesteld.

De raad wijst tevens op de belangrijke erfgoedwaarden van het Fort van Lillo. De startnota stelt dat via het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan het beschermde cultuurhistorisch landschap en beschermd stads- en dorpsgezicht ‘gewijzigd’ zullen worden. Het is voor de raad onduidelijk in hoeverre een wijziging van de betrokken beschermingsbesluiten wordt nagestreefd. SARO vraagt hieromtrent verdere verduidelijking.