briefadvies startnota RUP Leidingstraat Viersel-Walem

SARO ontving op 30 januari 2021 een adviesvraag over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Viersel-Walem’. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 24 maart 2021, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van zestig dagen.

SARO adviseert de voorliggende startnota gunstig mits inachtneming van volgende ruimtelijk strategische bemerkingen:

  • De raad betreurt dat het voorliggend planvoornemen niet gekaderd wordt binnen een globale ruimtelijke visie inzake nutsleidingen voor Vlaanderen. Een dergelijke visie zou volgens de raad zeer waardevol zijn aangezien het ontbreken ervan het op heden onmogelijk maakt om elke individuele vraag naar een extra nutsleiding te kunnen beoordelen op zijn noodzaak en zijn ruimtelijke impact.
  • De raad acht het aangewezen om het tracé van de leidingstraat met een bundeling met het Netekanaal tussen Lier en het Albertkanaal als volwaardig planalternatief te weerhouden.
  • De raad wijst op de potentiële grote impact van voorliggend project op natuur, milieu, landschap en landbouw.