briefadvies tussennota complex project ECA Antwerpen

N.a.v. een adviesvraag van het departement Mobiliteit en Openbare Werken benadrukt SARO in zijn briefadvies van 29 augustus 2018 dat het zeer moeilijk is om de samenhang met de andere ontwikkelingen in het havengebied te kunnen beoordelen (o.a. de gewestelijke RUP’s ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, ‘Oosterweel’ en ‘Havenontwikkeling Linkerscheldeoever’). Nochtans kan de keuze die in dit complex project wordt gemaakt niet los gezien worden van die andere ontwikkelingen. De tussennota geeft bovendien onvoldoende aan wat de ‘externe’ gevolgen zijn van de keuzes die gemaakt worden en hoe die verder in het proces in beeld worden gebracht. SARO beveelt aan om ook die ruimere context en externe gevolgen mee te nemen vooraleer besluiten worden genomen.