Nieuws

  • 8 maart 2021

Advies Raad van State over het amendement op het ontwerp van Instrumentendecreet

Op 24 januari 2020 werd een ontwerp van Instrumentendecreet ingediend bij het Vlaams Parlement.
  • 8 maart 2021

SARO Jaarverslag 2020 en Jaarprogramma 2021

Jaarverslag SARO 2020 Artikel III.106. van het Bestuursdecreet bepaalt dat een strategische adviesraad jaarlijks verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden en dit jaarverslag publiceert op zijn website.
  • 12 februari 2020

Bijeenkomst Pôle AT-SARO-CRD

SARO, de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Pôle Aménagement du territoire (Waals gewest) organiseren op woensdag 12 februari 2020 een gemeenschappelijk symposium voor hun raadsleden.
  • 7 oktober 2019

Europese week van de regio's en steden

Dit jaar gaat de Europese week van de regio's en steden door van 7 tot en met 10 oktober. De 17de editie van dit meerdaagse evenement draait rond het thema 'regio’s en steden: pijlers van de toekomst van de EU’.
  • 8 maart 2021

Adviezen over het voorstel van decreet woonreservegebieden

Samen met de amendementen op het ontwerp van Instrumentendecreet werd ook het
  • 7 november 2019

arrest GwH - landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 17 oktober 2019 het - met de Codextrein ingevoerde - artikel 5.7.1 VCRO.
  • 7 oktober 2019

slotconferentie Heritage Houses

Op 24 september 2019 vond in Brussel de slotconferentie plaats van het Europese project ‘Heritage Houses for Europe. Exchange & Innovate’.
  • 7 oktober 2019

nieuwe Vlaamse Regering

Op 2 oktober 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de regeringsverklaring voor de periode 2019-2024.
  • 21 augustus 2019

nieuw decreet gemeentewegen

Op 12 augustus 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt de wet op de buurtwegen. Het nieuwe decreet beoogt een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.