advies afstemming SARO en Vlacoro

SARO ontving op 19 mei 2010 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over de afstemming tussen de strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed (SARO) en de gewestelijke technische adviescommissie voor ruimtelijke ordening (Vlacoro). De minister verzocht SARO om in zijn advies specifiek in te gaan op de mogelijke integratie van de Vlacoro als technische commissie binnen SARO. In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd de strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed opgericht en werd de Vlacoro omgevormd tot een gewestelijke technische adviescommissie. De taken van de ‘oude’ Vlacoro inzake advisering van beleidsaangelegenheden werden overgedragen naar SARO. De advisering van technische uitvoeringsaspecten werd ondergebracht in de ‘nieuwe’ Vlacoro. Het finale doel van de herstructurering betrof de optimalisering en vereenvoudiging van besluitvormings- en uitvoeringsprocessen.

In zijn advies van 14 juni 2010 erkent de raad de noodzaak van een verdere afstemming tussen SARO en Vlacoro. Een sterke vereenvoudiging is mogelijk zonder in te grijpen op de maatschappelijke toetsing. Deze verdere afstemming kan samengaan met de integratie van de Vlacoro, als permanente werkgroep binnen SARO. De raad benadrukt dat voorgaande er niet toe mag leiden dat de kerntaakstelling van SARO inzake strategische advisering in het gedrang komt. De raad dringt dan ook aan op voldoende financiële middelen om de nieuwe taakstelling op een volwaardige wijze te kunnen opnemen. De raad is bereid om, in overleg met de minister, tot een afgewogen voorstel te komen omtrent de integratie van beide secretariaten, onder meer wat betreft de opmaak van een personeelsplan en een financieel plan.