advies planologisch attest Desta

SARO ontving op 5 augustus 2021 een adviesvraag van het departement Omgeving over het planologisch attest Desta nv in Hoogstraten. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 22 september 2021, komt de raad tegemoet aan de vraag om het advies te bezorgen ten laatste op 22 september 2021. Het departement omgeving gaf op de raadszitting van 25 augustus 2021 voor de SARO-raadsleden toelichting bij dit dossier.

 

SARO vindt het een goede zaak dat de raad om advies wordt gevraagd op het niveau van het planologisch attest en dit voorafgaand aan de adviesvraag over het op te maken gewestelijk RUP. Bij een RUP dat voortvloeit uit een planologisch attest is de beoordelingsmarge immers nagenoeg onbestaande. Dit belemmert de beoogde adviesrol van de SARO. De raad vroeg aldus in eerder adviezen om te onderzoeken in hoeverre advisering door de SARO op het niveau van het planologisch attest kan worden ingebouwd.

 

SARO adviseert de aanvraag voor een planologisch attest door Desta nv in Hoogstraten gunstig en formuleert volgende aandachtspunten:

  • De raad neemt er akte van dat de korte termijn geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Voor de lange termijn zal de plan-MER op een geïntegreerde wijze met het gewestelijk RUP worden opgemaakt. De raad vraagt om volgende voorwaarden te koppelen aan de goedkeuring van het planologisch attest: a) op korte termijn: de effectieve realisatie van de bebossing van perceel 79A en b) op lange termijn: de versterking van de natuurfuncties in het omliggend VEN-gebied in overleg met het agentschap natuur en bos.
  • De raad vraagt om in de aanvraag de problematiek inzake de interne ontsluiting duidelijker te schetsen alsook te onderbouwen waarom de reorganisatie van de interne mobiliteit pas op lange termijn zal gerealiseerd worden.
  • De raad vraagt om bij de opmaak van het gewestelijk RUP de nabestemming vast te leggen indien de bedrijfsactiviteiten van dit historisch gegroeid bedrijf zouden worden stopgezet.