advies provinciaal structuurplan west-vlaanderen

SARO ontving op 12 december 2012 een adviesvraag van minister Philippe Muyters, over het ontwerp addendum Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV). SARO brengt op de raadszitting van 30 januari 2013 hierover advies uit.

De raad vindt het positief dat deze herziening een planlastvermindering voor de gemeenten beoogt met betrekking tot de taakstellingen voor wonen en bedrijvigheid. De raad is evenwel van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen onvoldoende ingebed zijn binnen een duurzaam ruimtelijk beleid en binnen de krijtlijnen van het RSV. Het addendum faciliteert een dynamiek voor een aantal harde sectoren zoals wonen, bedrijvigheid en toeristisch-recreatieve structuren maar toont onvoldoende aan dat dit niet ten koste gaat van de openruimte sectoren. Ook ontbreekt voldoende afstemming met de lopende AGNAS-processen en stelt de raad zich vragen bij de gehanteerde methodiek voor de aanduiding van natuurverbindingsgebieden.