WAPEN INSTELLING

wie kan een wapen aanvragen?

Alle privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, kunnen een nieuw wapen aanvragen. Erkenning van een oud wapen is mogelijk wanneer kan worden aangetoond dat het wapen minstens honderd jaar voor de aanvraag publiekelijk werd gevoerd door dezelfde instelling of haar rechtsvoorganger(s).

hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De procedure tot het bekomen van een door de Vlaamse Regering verleend of erkend wapen verloopt in vier stappen:

  • Stap 1: de aanvraag. Deze verschilt naargelang het een nieuw wapen of een erkenning van een oud wapen betreft. Meer info over beide types aanvragen vindt u in de rechter kolom.
  • Stap 2: het onderzoek. Na betaling van een administratief voorschot onderzoekt de Vlaamse Heraldische Raad of de aanvraag in overeenstemming is met de heraldische regels. De raad gaat hierbij, in overleg met de aanvrager, op zoek naar een heraldisch aanvaardbaar en origineel ontwerp.
  • Stap 3: de opmaak van de wapenbrief. De uitvoering van de wapenbrief gebeurt door een geaggregeerd tekenaar. U kan zelf kiezen met welke tekenaar u wenst te werken.
  • Stap 4: de registratie, publicatie en uitreiking. Elke wapenbrief krijgt een volgnummer in de lijst van erkende en verleende wapens. Er wordt een kleurenreproductie opgenomen in het papieren én digitale wapenregister. De tekst wordt gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Tenslotte neemt u uw wapenbrief in ontvangst tijdens een plechtige uitreiking.

Meer gedetailleerde informatie over de aanvraagprocedure vindt u in de handleiding. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van SARO.

vaststelling gemeentewapens en -vlaggen

De Vlaamse Heraldische Raad heeft tevens een adviserende taak bij de officiële vaststelling van nieuwe wapens en vlaggen van Vlaamse gemeenten, provincies of districten door de Vlaamse Regering. Aanleiding tot het vaststellen van een nieuw gemeentewapen en gemeentevlag is de fusie van twee of meer gemeenten.

Meer informatie over de vaststellingsprocedure van een nieuw gemeentewapen en -vlag vindt u in het draaiboek vrijwillige fusie van gemeenten van het agentschap Binnenlands Bestuur.

aanvraag nieuw wapen

Alle info over de aanvraag van een nieuw wapen vindt u hier.

aanvraag oud wapen

Alle info over de aanvraag tot erkenning van een oud wapen vindt u hier.

Andere pagina's