BELEID

Onder dit thema behandelt SARO de brede waaier aan adviezen over de strategische beleidsvraagstukken en de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening.

Zo brengt SARO adviezen uit over de diverse beleidsdocumenten met betrekking tot het ruimtelijk beleid zoals het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de beleidsnota omgeving, de visienota Vizier 2030, de conceptnota inzake het onteigeningsdecreet of de conceptnota wonen in eigen streek.

Daarnaast zijn er de diverse adviezen over de regelgeving inzake ruimtelijke ordening zoals de wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het voorontwerp van decreet inzake de onteigening, het voorontwerp van decreet inzake de complexe projecten of het besluit inzake de omgevingsvergunning.

Het brede gamma van adviezen over het ruimtelijk instrumentarium wordt behandeld onder het thema ‘instrumentarium’.