PLANNEN

Onder dit thema behandelt SARO zowel de adviezen inzake de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen alsook de adviezen inzake gewestelijke complexe projecten.

Met de wijzigingen aan de VCRO in 2012 heeft de Vlaamse overheid het adviesradenlandschap in het ruimtelijk beleid grondig gewijzigd. De VCRO voorzag initieel een adviesrol voor de Vlacoro op het niveau van het openbaar onderzoek van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Met de opheffing van de Vlacoro werd in 2012 op gewestelijk niveau deze adviestaak geschrapt en vervangen door een strategisch advies van SARO op het niveau van het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Door een strategisch advies te voorzien op het niveau van het voorontwerp van RUP kan SARO veel vroeger in het proces zich uitspreken over de strategische hoofdlijnen van het ruimtelijk planningsproces. Dit moet er toe leiden dat de Vlaamse Regering op een goed geïnformeerde manier tot een afgewogen beslissing kan komen.

De regelgeving inzake complexe projecten voorziet in een adviesvraag aan SARO over elk gewestelijk complex projectIn de onderzoeksfase verleent SARO advies over a) de alternatievenonderzoeksnota en b) de onderzoeksrapporten en het voorontwerp van voorkeursbesluit.