advies beleidsnota ruimtelijke ordening 2009-2014

De beleidsnota ruimtelijke ordening werd op 26 oktober 2009 ter kennisgeving overgemaakt aan SARO. Aangezien de beleidsnota ruimtelijke ordening een overzicht geeft van de strategische beleidslijnen voor deze legislatuur, achtte de SARO het waardevol om een advies op eigen initiatief uit te brengen. Ter voorbereiding van het advies werd op de werkgroepvergadering van 28 oktober 2009 de beleidsnota ruimtelijke ordening door het kabinet van minister Phillippe Muyters toegelicht.

Vanuit de continuïteit van beleid wees de raad er op dat de effectieve uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een eerste strategische doelstelling is van het ruimtelijk beleid voor de periode 2009-2014. Voor bepaalde bindende bepalingen van het RSV is de doelafstand immers nog zeer groot. 

SARO stond positief tegenover de voorziene uitwerking van een langetermijnvisie. Dit dient evenwel gestoeld te zijn op een grondige evaluatie van het huidige RSV en dient voort te bouwen op een volwaardige opbouw van scenario’s. Coördinatie met andere beleidsdomeinen (zoals mobiliteit en milieu) is essentieel zodanig dat de diverse sectorale plannen tenminste uitgaan van dezelfde (maatschappelijke) wensbeelden. De verkokering tussen de beleidsdomeinen moet doorbroken worden en ruimtelijke ordening als ‘drager’ van de maatschappij moet daarin een leidende rol (kunnen) spelen.