advies bestuursdecreet

De Vlaamse Regering keurde op 22 december 2017 het voorontwerp Bestuursdecreet goed. SARO ontving op 3 januari 2018 hierover een adviesvraag van minister-president Geert Bourgeois.

In zijn advies van 24 januari 2018 ondersteunt SARO het initiatief tot opmaak van een nieuw Vlaams Bestuursdecreet, zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. De raad vindt het positief dat bij de opmaak van het nieuw Bestuursdecreet niet louter is ingezet op een ‘coördinatie’ van verschillende decreten, maar ook op het zoeken naar meerwaarde, samenhang en het versterken van verbanden. Dit zou moeten leiden tot een aanzienlijke legistieke vereenvoudiging. De raad gaat in zijn advies ook in op de relatie van het Bestuursdecreet met het omgevingsdenken, de invulling van een dynamische organisatiestructuur en de rol van de strategische adviesraden.