advies codextrein Vlaams Parlement

SARO ontving op 13 juli 2017 een adviesvraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans over de ingediende amendementen bij het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein). In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn werd het ontwerp van decreet in eerste lezing aangenomen. Omwille van de veelvuldige amendering werd een tweede lezing gevraagd.

De adviesvraag gaat uit van een adviestermijn van zestig dagen, zodat de bevoegde commissie haar bespreking van het ontwerp van decreet kan hervatten in de tweede helft van september 2017. In zijn advies van 13 september 2017 focust SARO op de - in de commissie van het Vlaams Parlement - ingediende amendementen bij het ontwerp van decreet.