advies conceptnota decreet onteigening

SARO bracht op vraag van minister-president Geert Bourgeois op 25 februari 2015 advies uit over de conceptnota inzake de opmaak van een overkoepelend onteigeningsdecreet. SARO vindt het positief dat deze conceptnota inzicht geeft in de grote krachtlijnen die aan de basis zullen liggen van deze oefening.

De raad heeft in het verleden meermaals aangedrongen op meer duidelijkheid inzake de onteigeningsregelgeving. SARO ondersteunt dan ook het centrale uitgangspunt van de conceptnota om te streven naar één overkoepelend onteigeningsdecreet. De raad vraagt om bij de verdere uitwerking van het decretaal kader ook een sterke afstemming na te streven met de beoogde visie inzake het gewenste grondbeleid op Vlaams niveau. Beide processen (visievorming en decretale onderbouwing) kunnen niet los van elkaar worden uitgewerkt.

Diverse elementen van de conceptnota zullen in de loop van het proces tot opmaak van het onteigeningsdecreet nog verder worden uitgewerkt. De raad zal zich dan - namelijk naar aanleiding van de adviesvraag over het voorontwerp van decreet - verder uitspreken over de concrete invulling van het overkoepelend onteigeningsdecreet.