advies decreet integraal handelsvestigingsbeleid

SARO bracht op 25 juni 2014 - op vraag van minister-president Kris Peeters - advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid. De raad vindt het positief dat met dit decreet de decretale basis wordt gevormd voor het voeren van een krachtig detailhandelsbeleid door het Vlaams Gewest; in samenwerking met de gemeenten en provincies. Het is positief dat het decreet de nadruk legt op het ontwikkelen van een ruimtelijk duurzaam en toegankelijk aanbod, het voeren van een kernversterkend beleid en het bewerkstellingen van duurzame mobiliteit.

Niettemin meent SARO dat een aantal aspecten van het decreet nog verder moeten worden aangepast. Zo vraagt de raad een verdere concretisering en duiding van de beoogde doelstellingen inzake het integraal handelsvestigingsbeleid. De raad dringt er tevens op aan dat bij het uitwerken van een visie een maximale integratie wordt nagestreefd in de ruimtelijke structuurplannen. Ook vraagt SARO om het toepassingsgebied van voorliggend decreet duidelijker af te bakenen.

Tevens meent de raad dat een duidelijker onderscheid moet worden gemaakt tussen de inzet van stedenbouwkundige verordeningen en gemeentelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Verder vraagt SARO om specifieke voorwaarden/beperkingen te koppelen aan het instrument van een kleinhandelsreglement en om de integratie van de handelsvestigingsmachtiging in de omgevingsvergunning verder te concretiseren. De raad verzoekt tevens om de voorziene procedure voor de aanvraag van een eenvoudige handelsvestigingsmachtiging verder te verduidelijken.

Tenslotte formuleert de raad nog enkele bemerkingen bij de bepalingen inzake de handelsvestigingsconvenant, de handhaving en de monitoring.