advies decreet integratie plan-MER

De Vlaamse Regering gaf op 3 april 2015 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen ten einde de plan-milieueffectrapportering en andere effectbeoordelingen in het planproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren. Het decreet werd door minister Joke Schauvliege voor advies voorgelegd aan SARO, Minaraad, MORA en SERV.

Deze vier raden formuleerden hieromtrent een gezamenlijk advies. Het advies werd door SARO vastgesteld op de raadszitting van 24 juni 2015. De raden staan positief ten aanzien van de uitwerking van een geïntegreerd planningsproces voor RUP’s. De essentie is het streven naar meer kwalitatieve planningsprocessen en meer kwalitatieve RUP’s. De raden merken bovendien op dat er een grote verscheidenheid is aan RUP’s op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarom is het belangrijk dat bij het uitwerken van één geïntegreerd planningsproces voor alle RUP’s veel aandacht gaat naar vereenvoudiging, maatwerk en rechtszekerheid. De raden vragen dat voor een aantal aspecten het ontwerp van decreet wordt aangepast.