advies decreet landinrichting

SARO ontving op 27 mei 2013 een adviesvraag van Vlaams minister Joke Schauvliege over het voorontwerp van decreet betreffende de landinrichting en bracht hierover op 26 juni 2013 advies. Dit decreet creƫert het kader voor een breed inzetbare set aan instrumenten voor uitvoering van projecten in de ruimte. De raad vindt het positief dat met voorliggend decreet invulling wordt gegeven aan een uitvoeringsgericht instrumentarium voor de realisatie van beleidsdoelstellingen. Het is positief dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om de inrichting van gebieden en de uitvoering van projecten te faciliteren. Positief is ook dat een aantal bestaande flankerende maatregelen een decretale basis krijgen.

Niettemin heeft SARO nog tal van strategische bemerkingen. De raad wijst onder meer op de noodzaak om de rol van de strategische adviesraden voluit te respecteren en de raden te betrekken bij de verdere uitwerking van de talrijke uitvoeringsbesluiten. Ook vraagt de raad om verder af te stemmen met andere gewestelijke initiatieven zoals het ontwerpdecreet complexe projecten. SARO vraagt ook aandacht voor de noodzakelijke harmonisering van het instrumentarium en vraagt dat de gevolgen van het verruimd toepassingsgebied van dit decreet verder worden onderzocht, dat er duidelijkheid ontstaat over de beschikbare financiƫle middelen en dat er verder afgestemd wordt met het ruimtelijk instrumentarium.